Sociaal leren

Wageningen University and Researchcenter

.

.

‘Sociaal leren’, het bijeenbrengen van mensen met zeer verschillende achtergronden die gezamenlijk kennis en ervaring delen en op basis daarvan samen creatieve oplossingen bedenken en bediscussiëren’ (prof.dr.ir. Arjen Wals).

‘Sociale leerprocessen zijn te bezien als processen waarbij verschillende actoren in overleg treden om oplossingen te zoeken voor concrete uitdagingen. Kenmerkend daarbij is dat de verschillende actoren slechts op onderdelen gemeenschappelijke belangen hebben. Het is op die onderdelen dat leren in sociaal verband mogelijk is. Het gedeelde belang van kwaliteitszorg, inhoudelijke vernieuwing en beleidsontwikkeling van beleid, bindt de deelnemers. De verschillen tussen de betrokkenen uit verschillende diensten, afdelingen of overheden, zijn evident’ (Harm Blanken (NovioConsult) over sociaal leren).

Binnen het begrip ‘sociaal leren’ ligt de kern van het werk van voor’an·de·ren. Afhankelijk van de situatie en actualiteit werken we met de volgende paradoxen:

    • ‘actie’ (over balanceren tussen noodzaak en competentie),
    • ‘reflectie’ (over balanceren tussen afstand en verbondenheid),
    • ‘communicatie’ (over balanceren tussen eenzijdig en meerzijdig) en
    • ‘coöperatie’ (over balanceren tussen consensus en conflict).

    Vanuit die paradoxen wordt een leerlandschap gecreëerd waarbinnen het werk, het leren en presteren wordt kan worden geïntegreerd. Vanuit dat leerlandschap kunnen professionals netwerken, samenwerken, communiceren, kennis ontwikkelen, kennis delen, leren van en voor elkaar. Er ontstaat een dynamische interactie tussen leerprocessen van verschillende individuen met eigen invalshoeken, maar met cumulatief effect.

Uitgangspunt is dat mensen effectiever leren door hun persoonlijke ervaringen te verbinden aan ervaringen van anderen. Dit faciliteert namelijk het herkennen, benoemen en veralgemeniseren van individuele ervaringen.

We geloven in de betekenis van sociaal leren bij het realiseren van transities naar een wereld die duurzamer is dan de huidige.

Resultaten

“Circa 80% van de doelgroep wordt op de (eigen) werkplek opgeleid met als voordelen:

 • praktijknabij (eigen context);
 • aanzienlijk minder verletkosten;
 • trainers zijn (geselecteerde) collega’s;
 • minder weerstand tegen een opleidingstraject”

(Arets, J. en Heijnen, V. (2008). Kostbaar misverstand, Den Haag SDU; Biech, E. (ed) 2008. ASTD Handbook for Workplace Learning Professionals, Alexandria ASTD Press)

Sociaal leren staat voor de rijkdom van de combinatie van informeel, formeel en non-formeel leren in allerlei kennisgebonden situaties. Hieronder een film over de kracht van informeel leren.