Organisatiedialogen

“Wanneer werknemers met een zekere regelmaat dialogen zouden voeren, al dan niet in de vorm van een socratisch gesprek, kunnen er mijns inziens drie effecten optreden. Ten eerste denken werknemers zelf kritisch na in de dialoog, ten tweede denken ze mee met anderen en zoeken zo gezamenlijke betekenis en inspiratie. Ten derde vermijden ze denken voor een ander door het opschorten van de eigen overtuigingen en opvattingen.” (Drs. Peter de Roode, pderoode.com)

Een organisatiedialoog is een goed hulpmiddel wanneer:

      • kennis en ervaring van professionals meer benut kunnen worden;
      • er verschil van inzicht is of onduidelijkheid bestaat over onderlinge verwachtingen;
      • de koers van de organisatie door de leiding anders wordt gedragen of gekend dan door medewerker.

In een veilige en uitdagende setting krijgt iedereen de kans aan het woord te komen. Wanneer er heikele vragen bestaan, dragen de deelnemers vanuit de eigen invalshoek bij aan de beantwoording ervan.

Wat levert een organisatie-dialoog op?

Overtuigingen, meningen en achtergronden worden belangrijker
De betrokkenheid wordt vergroot.
Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan.
Er ontstaat een genuanceerd inzicht.

Vraag meer informatie